24.10.2013 - Chatka Puchatka i Muminki w Muzeum Wojska

muzeum_wojska_01
muzeum_wojska_02
muzeum_wojska_03
muzeum_wojska_04
muzeum_wojska_05
muzeum_wojska_06
muzeum_wojska_07
muzeum_wojska_08